играта Го

По книжарниците:

Пустинния скорпион

Препоръчваме Ви:

Човекът, който обичаше Стивън Кинг

ДОБРЕ ДОШЪЛ!

Афоризми

All kinds of chess remarks are put into the mouths or pens of everyone from Confucius to Kasparov...
Edward Winter

Всички видове изказвания за шахмата са били произнесени или записани от всички като се почне от Конфуций до Каспаров...
Едуард Уинтър
* * *
 
Конфуций и играта Го. Корея, ICOB'2009
Публикации - Събитиен хоризонт
Автор: Стефания Цанкова   
Четвъртък, 29 Октомври 2009г. 20:31ч.


Играта Го за Конфуций е метафора на управлението

Анотация на изследването на К. Байрактаров (България), представено на Международната конференция на изследователите на Го (бадук)

Шестата Международната конференция на изследователите на Го (International Conference On Baduk'2009), в която взеха участие представители от няколко държави, се проведе на 25 октомври в гр. Джеонджу (Jeonju). На Конференцията се открои чудесната работа "Конфуций за играта Го" (Confucius about the game Go), изпратена от Константин Г. Байрактаров от България. Авторът е 34-годишен млад учен - философ, икономист и компютърен специалист. Накратко за неговия тезис.

 

Константин Байрактаров

 

"Да се играе Го е много по-добре, отколкото само да се яде по цял ден ориз и нищо да не се прави!" - Тази фраза от “Беседите и съжденията” (Analects, Lun Yu) се интерпретира крайно погрешно като израз на негативното отношение на Конфуций към Го. Всъщност Конфуций бил огорчен от недостойното поведение на управниците, които по цял ден си чревоугодничели и бездействали. Това станало причина той да се оттегли от министерския си пост (края на 497 г. пр. н. е.), а като пример за много по-достойно времепрекарване той им препоръчал да се занимават с играта Го.

 

 

Конфуций и Ладзъ на партия Го
Играта Го развива умствените качества и логическото мислене и приляга на менталността (мащабното мислене) на достойния човек. Конфуций признава ценността й, но не като хоби, а като полезно средство за самоусъвършенстване. Обръща се внимание на задълженията на достойния човек, а играта Го се посочва като метафора на управлението. Конфуций се явява крайъгълен камък в историята на Го. Изследването завършва с разглеждане на взаимодействието между ученията на Конфуций и Лаодзъ като партия Го, като символична голяма игра на съперничество и сътрудничество между двете школи. Според автора, макар да си противостоят, те също така взаимно се допълват като черните и белите камъчета в играта Го.

For Confucius the game Go is metaphor for management,
Dal-soo Kim, KABA’s International director,
The Chosun Ilbo (Korean Daily News),
27.10.2009 г.

 

 

Korean Daily News

Оригиналната статия For Confucius the game Go is metaphor for management в най-популярния корейски вестник Chosun Ilb.

 

* * *

 

 

Для Конфуция игра Го является метафорой управления


Аннотация к исследованию Константина Байрактарова (Болгария), представленному на Международной конференций исследователей Го (бадук)

Шестая Международная конференция исследователей бадук (International Conference On Baduk'2009), в которой приняли участие представители ряда государств, состоялась 25 октября в Jeonju. На Конференций было отмечено превосходное исследование “Конфуций об игре Го” (Confucius about the game Go), предоставленное Константином Г. Байрактаровом из Болгарии. Автор - 34-х летний молодой ученый – философ, экономист и компьютерный специалист. Вкратце о его тезисах:

“Заниматься игрой в Го является намного лучшим делом, чем предаваться целый день праздности и угощению рисом!” – Эти слова из текста “Беседы и суждения” интерпретируются часто, как отражение негативного отношения Конфуция к игре Го, что является большой ошибкой. В реальности, они не были произнесены на пустом месте. Дело в том, что Конфуций был сильно разочарован поведением управляющих, которые целыми днями занимались чревоугодием и бездельничали. Это стало причиной, по которой Конфуций покинул свой пост министра (в конце 497 г. до н.э.). В качестве же примера для более достойного времяпровождения он рекомендовал управленцам заниматься игрой Го.

Игра Го развивает умственные качества и логическое мышление и подобает ментальности (масштабному мышлению) достойного человека. Конфуций признает ее ценность, но не как хобби, а как полезного средства для самоусовершенствования. Обращается внимание на качества, которые должен иметь достойный человек, а игра Го рассматривается при этом как метафора управления. Конфуций является крайугольным камнем в истории Го. Исследование К. Байрактарова оканчивается рассмотрением взаимодействия учений Конфуция и Лаоцзы как партии Го, как символической большой игры соперничества и сотрудничества между этими двумя школами. Вопреки расхожему мнению, они не противопоставляются, а, по мнению автора, взаимно дополняют друг друга подобно черным и белым камням в игре Го.

Дал-Соо Ким, директор международных связей KABA
The Chosul Ilbo (Korean Daily News),
27.10.2009


Руската версия на статията е от го-библиотеката на Школа "Стожар"


* * *

 

Няколко разяснителни бележки за ICOB

 

Конференцията на изследователите на бадук (Го, вейци) се организира от Катедрата за изследвания на будук към Университет Мионгджи (Baduk Studies Department of Myongji University) в Сеул и Корейската асоциация на любителите на бадук (Korean Amateur Baduk Association). Катедрата е основана в 1997 г. Международната конференция на изследователите на бадук (ICOB) е най-престижният научен форум, в който вземат участие най-добрите изследователи на играта Го на Планетата. Проведени са общо шест конференции през следните години: 2001, 2003, 2005, 2006, 2008 и 2009. С изключение на ICOB'2003 в Санкт Петербург (Русия), всички останали издания на Конференцията са проведени в Корея. Ще припомним, че първото участие на България е отбелязано на ICOB'2008 с изследването на Йони Лазаров “Скритата символика на логическите игри”.

 

С второто участие на страната ни на ICOB'2009 с работата на Константин Байрактаров “Лун Ю, XVII.22: Конфуций за играта Го” се затвърждава още по-убедително представата за България като световна сила в изследователското Го. За незапознатите с проблематиката на тази работа може да се каже, че тезисът на К. Байрактаров се явява сензационен като се има предвид, че мнозина изследователи омаловажават значението на Конфуций в историята на Го, представяйки го като един скучен и тесногръд персонаж. Нашият изследовател представи в разработката си философа Конфуций в една нова и непозната досега за Света на Го позитивна светлина. Участието на ICOB'2009 безспорно е най-значимото представяне на българското Го на световната сцена за тази година. Поради невъзможност за физическо присъствие на нашия автор на Конференцията, неговото изследване бе презентирано от Дал-соо Ким, директор по международните връзки на КABA, за което благодарим от наша страна.

Стефания Цанкова,

отг. редактор на в. АЛМА МАТЕР

СА "Д. А. Ценов" - Свищов,

29.10.2009 г.

 
 
* * *