играта Го

По книжарниците:

Пустинния скорпион

Препоръчваме Ви:

Човекът, който обичаше Стивън Кинг

ДОБРЕ ДОШЪЛ!

Афоризми

All kinds of chess remarks are put into the mouths or pens of everyone from Confucius to Kasparov...
Edward Winter

Всички видове изказвания за шахмата са били произнесени или записани от всички като се почне от Конфуций до Каспаров...
Едуард Уинтър
* * *
 
Шах и Го в четири измерения
Публикации - Есета и очерци
Автор: Васил Стоянов   
Събота, 03 Май 2008г. 15:12ч.

Истинската съдържателност, духовни ценности и стойности на логическите игри, при които на неоспоримо най-предни позиции се намират игрите Шах и Го, не се състои в механичното и технологично изучаване на варианти при Го, както и в егоцентричното надмогване за победа на всяка цена при шаха. Двете игри притежават и един скрит социален и над социално-хуманен смисъл, улавяйки и превъплъщавайки смисъла – битие в една надлогична, свърхинтелектуална елегантна фабула за вътрешно-душевно и общочовешко развитие по пътя на мира и хармонията.

 

Много по-важни качества на Шах и Го се състоят в това, че двамата играчи-творци, достигайки едно високо ниво на владение и контрол на съзидателния творчески дух, който се явява първооснова за духовното извисяване на индивида, широтата и дълбините на човешкия стремеж и самоусъвършенстване, комуникират на един безсловесен, уникален език, достигайки една съкровена проникновеност и свързвайки се пълноценно в хода на времето. В това се заключава изключителния характер на игрите тези игри, което ги причислява по-скоро към непреходните ценности и духовност на изкуствата и се докосват със своята простота и гениалност до едно равнище над изкуството.

 

Може да се каже, че безкрайната вариативност на шах и Го поставя един сложен ребус-парадокс за изучаването им и ако при шаха могат да се систематизират и концептуализират варианти и принципи, динамика и взаимодействие, то при Го е съвсем просто и ясно – то не може да се изучи, не може да се разбере, то не може да ни води, както и ние него – Го трябва да се живее!

 

Между Шах и Го витае един ярък резонанс, произтичайки от характера, историята и облика на тяхното развитие, придобити и шлифовани през вековете, защото ако при шаха се търси”смисъла”, то Го е неговият източник, ако Шахът намира отговорите, то Го поставя въпросите, ако Шахът изчерпва вариантите, то Го поражда безкрайностите, ако Шахът убива царя, то Го осветява душите и ако е ясно, че Шахът отдавна клони към залеза на своето идейно-творческо развитие и с пълно основание може да се нарече компютърен шах, то като, че ли Го навлиза все повече и повече в непознати дълбини и естествено-идеен разцвет и може с основание да се нарече човешко и космическо Го – игра на бъдещето и Вселените, може би път на човечеството към други недостижими измерения и светове, защото Го съдържа в себе си Шаха, Живота и Времето, а съдържайки безбройните безкрайности, фокусирайки ги само в една малка невидима точка – своя дълбок и необозрим гигантски смисъл.

 

10.08.2007
София

 
 
* * *