играта Го

По книжарниците:

Пустинния скорпион

Препоръчваме Ви:

Човекът, който обичаше Стивън Кинг

ДОБРЕ ДОШЪЛ!

Афоризми

You can discover more about a person in an hour of play than in a year of conversation.
Plato


Може да се открие повече за един човек с един час игра, отколкото с година разговори.
Платон

* * *
 
Го и България – руският поглед
Публикации - Есета и очерци
Автор: Игор Гришин, президент на Федерация Го Москва   
Петък, 20 Юни 2008г. 12:26ч.

Поздравителен адрес на Игор Гришин
към българските играчи на Го


Когато мисля за своята си България, се чувствам силен и спокоен. Спокойна и силна славянска страна. Хубави хора с хубав характер. Великолепно местоположение, съчетаващо в себе си такива изключителни природни обекти като море, планини или една от великите реки на света. България има идеална, почти кръгла форма. Природата на България е запазена в първоначалната си красота. Градини, гори, лозя.

Ако аз бях българин и живеех в своята си страна, с какво ли бих се занимавал през живота си? Разбира се! Бих си построил къща. Без значение къде – на брега на морето, на брега на Дунава, в планината, в гората. Това не е важно. Бих си построил красива къща в български стил и бих живял в нея с една от най-красивите жени, в една от най-красивите страни на Европа. Българките са смугли, очите им са тъмни като нощното небе. Косите им са черни като гарваново крило. Краката им са тънки, прасците – здрави, а гърдите са такива, каквито ги имат само българките. Моята жена би ми народила многобройна челяд. А какво бих правил през това време? Бих си седял в градината, съзерцавайки я с радост. При мен биха идвали гости – моите приятели. Бихме вечеряли сред природата, бихме пили вино, бихме яли фастъци или печено месо. Всичките ми гости биха гледали и хвалили жена ми за това, че е толкова хубава, усърдна, уважителна към гостите, почтителна към мъжа си, строга с децата. А през ноща бихме ходили на разходка! Аз бих знаел всяка пътечка в нашите планини, бих прочел всяка книга, написана от българин. Бих си построил и втора къща, за да я преотстъпвам лете, есен, зиме и пролет. В нея биха живели хубави хора от цяла Европа, та нали ще мога да им обясня, защо да идват в Българи и с какво е уникална нашата страна!

Също така аз бих играл на Го! Защо Го? Няма ли с какво ние, българите, да се заемем, че да играем на тази древна арийска игра? Разбира се! Имаме какво да правим, но българите са особени хора. Та нали ние, българите, не си губим времето напразно. Не пием водка и не употребяваме наркотици. За нас това е просто ненужно! Ние не трябва да преодоляваме големи разстояния, у нас е като в Япония – всичко ние е под ръката! Имаме прекрасен въздух и необикновено богата и плодородна земя. Имаме стабилни традиции. В България уважаваме старите, а жените ни знаят какво е истинският мъж. Нашата страна е с традиции, в това число и религиозни. Ние сме здраво стъпили на земята си, затова имаме време, време да се поинтересуваме от тези знания, които са натрупали други народи. Го е най-сложната игра. Именно тя ми помогна да видя моята България и да намеря мястото си в нея. Именно Го ми помогна да почувствам стратегията на моя народ и на моята родна земя.

Идвайте при мен на гости! Ще поседим заедно в градината и ще си говорим, докато на нощното небе не заблестят звездите! Жена ми ще ни поднесе чай, фъстъци, кашкавал и печено месо. Ще си говорим не само за Го, но и за всичко, което си пожелаем. Да поговорим един с друг!

Превод: Константин Байрактаров, БГА (27.06.2007)

 

 

Го и Болгария – русский взгляд
Igor Grishin for the bulgarian players of Go

Когда я думаю о своей Болгарии, то я становлюсь сильным и спокойным. Спокойная и сильная славянская страна. Красивые люди с красивым характером. Великолепное местоположение, сочетающее в себе такие исключительные природные объекты как море, горы или одну из великих рек мира. Болгария имеет идеальную, почти круглую форму. Природа Болгарии сохранена в ее первозданной красоте. Сады, леса, виноградники.

Если бы я был болгарином и жил в своей стране, то что бы я стал делать в своей жизни? Ну, конечно! Я бы построил дом. Неважно где – на берегу моря, на берегу Дуная, в горах, в лесах. Это – неважно! Я бы построил красивый дом в болгарском стиле и жил бы в нем с одной из красивейших женщин одной из самых красивых стран Европы. Болгарки – смуглы, их глаза темны как ночное небо. Их волосы как вороново крыло. Их ноги худощавы, икры крепки, а груди бывают такими только у болгарок. Моя жена нарожала бы мне кучу ребятишек. А что бы в это время делал я? Я сидел бы у себя в саду, смотрел и радовался. Ко мне приходили бы гости – мои друзья. Мы бы ужинали на природе, пили вино, ели лепешки и жареное мясо. Все мои гости смотрели бы на мою жену и хвалили ее за то, как она хороша, усердна, уважительна к гостям, почтительна к мужу, строга к детям. А ночью мы бы шли гулять! Я бы знал каждую тропинку в наших горах, я бы прочел каждую книгу, написанную болгарином. Я бы построил второй дом и сдавал его на лето, осень, зиму и весну. В нем бы жили хорошие люди со всей Европы, ведь я могу объяснить, зачем надо приезжать в Болгарию, и чем наша страна уникальна!

А еще бы я играл в Го! Почему Го? Неужели нам, болгарам, нечем заняться, как играть в древнюю арийскую игру? Ну, конечно! Нам есть чем заняться, но болгары – особенные люди. У них есть время на многое. В том числе, на самые сложные практики искусств мира. Ведь мы, болгары, не тратим свое время попусту. Мы не пьем водку и не употребляем наркотики. Нам это просто не нужно! Нам не надо преодолевать большие расстояния, у нас как в Японии - все под рукой! У нас прекрасный воздух и необычайно богатая и плодородная земля. У нас сильные традиции. Мы в Болгарии уважаем стариков, а наши женщины знают кто такие мужчины. Мы страна традиций. В том числе – религиозных. Мы крепко сидим на своей земле, поэтому у нас есть время, время интересоваться теми знаниями, которые накопили другие народы. Го – это сложнейшая игра. Именно она помогла мне увидеть мою Болгарию и найти свое место в ней. Именно Го помогло мне почувствовать стратегию моего народа и моей родной земли.

Приезжайте ко мне в гости! Мы посидим с вами в саду, и будем говорить, пока на темном ночном небе не вспыхнут звезды. Моя жена принесет нам чай, лепешки, сыр и жареное мясо. Мы поговорим с вами не только о Го, но обо всем том, о чем мы захотим поговорить. Поговорить друг с другом!

Москва, 12.06.2007

* * *

Go in Bulgaria – Russian Opinion
Igor Grishin for the bulgarian players of Go

When I am thinking of my Bulgaria I become strong and calm. A quiet and mighty slavonic country. Handsome people with nice characters. A brilliant location combines such extraordinary nature objects as the sea, mountains and one of the great world rivers. Bulgaria has an ideal, almost round form. Its nature is preserved in its protogenic beauty. The Gardens, forests and vineyards.

If I were a Bulgarian and lived in my country, what would I do in my life? Of course, I would build a house. It doesn’t matter whether on the sea shore or on the Danube bank, in mountains or forests. I would build the most beautiful house in the Bulgarian style and I would live there with on of the most beautiful woman from one of the most beautiful countries of Europe. Bulgarian women are swarthy, with black hair; their eyes are dark like a night sky. Their legs are thin, their calves are strong and their breasts are the breasts of real Bulgarian women. My wife would give birth to a lot of my kids. And what would I do? I would sit in my garden, watch and have fun. There would be a lot of guests, my friends. We would have dinner, drink wine, eat flat cakes and fried meat. All my guests would look at my wife and compliment her for being nice, zealous, thoughtful for guests, respectful to her husband and strict with her children. And at night we would go for a walk. I would know each path in our mountains. I would read each book written by Bulgarian authors. I would build the second house and lease it for summer, autumn, winter and spring. There would live very nice people from every corner of Europe, because I can explain why it is worth coming to our country and what is so special about it.

Besides, I would play Go! Why Go? May be we, the Bulgarian, have nothing to do? Of course, we have. But the Bulgarian are very special people. We have time for many things, including the most complicated practices of the world arts. We don't waste time. We don't drink vodka and take drags. We don't need it. We don’t have to cross long distances, we have everything on hand, like people in Japan. We have wonderful air and fertile soil. We honour old people and our women know real men. Our country is a country of traditions, including religious ones. We are sure in our country that is why we have time for the knowledge other nations have elaborated. Go is one of the most complicated games. It helped me see my Bulgaria and find my place in it. It was Go, that helped me feel the strategy of my nation and my motherland.

Come to me. We will sit in the garden and talk, until the stars start sparkling. My wife will bring tea, flat cakes, cheese and fried meat. We'll talk not only about Go, but about everything we want. We'll just talk to each other.

From International Goe Newsletter «Goama» (18.06.2007)

 
 
* * *