играта Го

По книжарниците:

Пустинния скорпион

Препоръчваме Ви:

Човекът, който обичаше Стивън Кинг

ДОБРЕ ДОШЪЛ!

Афоризми

Without friends no one would choose to live, though he had all other goods.
Aristotle


Без приятели, никой не би избрал да живее, въпреки, че има всички други блага.
Аристотел

* * *
 
"Руски Учител по японско Го" (Рецензия)
Публикации - Стъклени перли
Автор: Й. Лазаров & К. Байрактаров   
Вторник, 07 Юли 2009г. 19:35ч.

 

Авторите на книгата са си поставили високи цели. Авторите пишат за своя подход, говорейки в предисловието за езика на Го: „Ще подчертаем: ние превеждаме не книгата, а Играта. Най-сложната и древна игра в историята на човешката цивилизация. Превеждаме не правилата, не терминологията - превеждаме системата на играта. Системата, с помощта на която може да се играе игра, пред която са безсилни дори съвременните суперкомпютри.” В хода на разкриването на авторския замисъл усещаме как те, докосвайки се до тънки струни на разбирането на Го, попадат на неизследвани полета и в крайна сметка постигат заявената цел.

Някои места от книгата за нас станаха любими, които по възможност ще преведем на български. Особено впечатление на нас ни правят страници: 10-11; 16-20 (особено стр.17-та); 27; 53; 89-91; 97; 122; 133-137. Ние изпитваме особена наслада да четем текстове, в които няма диаграми, защото това се явява висш пилотаж в обяснението на Го. Има интересни пасажи, в които на поетичен език са изразени смели разсъждения. Това показва, че авторите не само високо владеят темата, но и могат да я предадат изкусно.

 

Например, с голямо майсторство и проникновение се описват материалите за игра на стр.16-20 (Глава 1.2 „Доска и камни”). А специалният геостратегическия анализ на стр.17 е значителен принос към го-теорията: противопоставянето и взаимодопълването на земята и водата, с което се обясняват реалностите на гобана. Това непременно ще преведем на български. Следвайки Вашия пример ние също няма да превеждаме текста, а играта.

Един от най-силните моменти в книгата е въвеждането и боравенето с пустотата, която се включва успешно да обясни някои аспекти от го-теорията. Това започва с обяснението на огромните пространства на Русия, в което всеки отделен жител трябва да намери своето място. Страници 10-11 с това описание правят много силно впечатление. Тук може да си спомним, че Го е главно средство за разбирането ни за себе си и обкръжаващия свят.

Теория за пустотата продължва да се разкрива и на страници 133-139: "Да виждаш пустотата. Да направиш невидимото част от играта си. Не е ли в това заключена висшата изтънченост на интелекта? Структурата на пустотата това е безмълвната сила, съдържаща се в Го. Камъните са активни, те привличат към себе си вниманието. Но не всеки може продължително да гледа камъните. Да се изследва тяхният рисунък, тяхната подредба. Това е трудно...".

В приложението на книгата интересно е описана ядрената партия от 1945-та. Тук езикът е отново поетичен, Авторите показват, че може да се поднесе естетически дори толкова сложна тема. Авторите са успелит да преведат Го на руски език и затова очакваме с интерес последващите томове от поредицата. Русия е петата страна в света, която е успяла да направи това. Разбира се, тук трябва да се спомнят и всички предходни книги-учебници, които са били написани до този момент, доколкото са помогвнали да се появи този забележителен Учител.

Всички тези съображения показват, че книгата «Русский Учитель японского Го» на И. Гришин и М. Емелянов е едени успешен проект, дело на Майстори, които реализират навременно своето дело.

Рецензенти: Й. Лазаров & К. Байрактаров
Българска Го Асоциация,

Вейкиландия

* * *

Рецензия книги «Русский Учитель японского Го»

Авторами книги заявлены высокие цели. Авторы пишут о своем подходе, говоря в предисловии о языке Го: «Подчеркнём: мы переводим не книги, а Игру. Самую сложную и древнюю игру в истории человеческой цивилизации. Переводим не правила, не терминологию, – переводим систему игры». В ходе раскрытия авторского замысла можно ощутить как они, касаясь тонких струн понимания Го, выходят на неисследованные поля, и, в конце концов, добиваются поставленной цели.

Некоторые места из книги для нас стали любимыми и, сообразно нашим возможностям, мы переведем их на болгарский. Особое впечатление на нас произвели страницы 10-11; 16-20 (особенно стр. 17-я); 27; 53; 89-91; 97; 122; 133-137. Мы испытываем особое наслаждение читать те тексты, в которых отсутствуют диаграммы, которые потому являются высшим пилотажом в объяснении Го. Есть очень хорошие пассажи, в которых поэтическом языком написаны смелые рассуждения. Это показывает, что авторы не только владеют темой, но и могут ее искусно передать.

Например, с большим мастерством и проникновением описываются материалы из которых изготовляются комплекты для игры на стр.16-20 (Глава 1.2 „Доска и камни»). А специальный геостратегический анализ на стр. 17 является ценным вкладом в теорию Го: противопоставление и взаимодополнение земли и воды, которым объясняют реальность на гобане. Это непременно будем переводить на болгарский. Следуя Вашему примеру тоже будем переводить не тексты, а игру.

Один из самых сильных моментов книги – осмысление пустоты, которая успешно объясняет некоторые аспекты теории Го. Это начинается с указания на огромные пространства России, в котором должен найти своё место каждый отдельный житель. Страницы 10-11 с этим описанием производят очень сильное впечатление. Здесь мы можем вспомнить, что Го это в основном средство для понимания самих себя и окружающего мира.

Теория пустоты продолжает раскрываться и на страницах 133-139: „Видеть пустоту. Сделать невидимое частью своей игры. Не в этом ли заключена высшая утонченность интеллекта? Строй пустоты – это безмолвная сила, содержащаяся в Го. камни активны, они привлекают к себе внимание. Но не каждый сможет долго рассматривать камни. Исследовать их рисунок, их строй. Это трудно...»

В приложениях книги интересно описана ядерная партия 1945-ом. Язык тоже поэтичен, Авторы показывают, как можно поэтически преподнести даже такую сложную тему. Авторы успели перевести игру Го на русский язык, и поэтому с интересом ожидаем последующих томов. Россия становится пятой страной, которая успела этого постичь. Естественно, тут нельзя не вспомнить и все предыдущие книги-учебники, которые были написаны до этого момента, поскольку они помогли появиться этому очень замечательному Учителю.

Все эти соображения показывают, что книга «Русский Учитель японского Го» И. Гришина и М. Емельянова является успешным проектом, делом Мастеров, которые продвигают свое дело вовремя.

Рецензенты: Й. Лазаров & К. Байрактаров,
Болгарская Ассоциация Го,

Вейкиландия

 

 
 
* * *