играта Го

По книжарниците:

Пустинния скорпион

Препоръчваме Ви:

Човекът, който обичаше Стивън Кинг

ДОБРЕ ДОШЪЛ!

Афоризми

Въображението често ще ни пренася в светове, който никога не са съществували. Но без него ние никъде не бихме попаднали.

Карл Сейгън

 

Воображение будет часто переносить нас к мирам, которых никогда не было. Но без этого мы никуда не попадём.

Карл Саган

* * *
 
"Руски Учител по японско Го" (Рецензия)
Публикации - Стъклени перли
Автор: Й. Лазаров & К. Байрактаров   
Вторник, 07 Юли 2009г. 19:35ч.

 

Авторите на книгата са си поставили високи цели. Авторите пишат за своя подход, говорейки в предисловието за езика на Го: „Ще подчертаем: ние превеждаме не книгата, а Играта. Най-сложната и древна игра в историята на човешката цивилизация. Превеждаме не правилата, не терминологията - превеждаме системата на играта. Системата, с помощта на която може да се играе игра, пред която са безсилни дори съвременните суперкомпютри.” В хода на разкриването на авторския замисъл усещаме как те, докосвайки се до тънки струни на разбирането на Го, попадат на неизследвани полета и в крайна сметка постигат заявената цел.

Някои места от книгата за нас станаха любими, които по възможност ще преведем на български. Особено впечатление на нас ни правят страници: 10-11; 16-20 (особено стр.17-та); 27; 53; 89-91; 97; 122; 133-137. Ние изпитваме особена наслада да четем текстове, в които няма диаграми, защото това се явява висш пилотаж в обяснението на Го. Има интересни пасажи, в които на поетичен език са изразени смели разсъждения. Това показва, че авторите не само високо владеят темата, но и могат да я предадат изкусно.

 

Например, с голямо майсторство и проникновение се описват материалите за игра на стр.16-20 (Глава 1.2 „Доска и камни”). А специалният геостратегическия анализ на стр.17 е значителен принос към го-теорията: противопоставянето и взаимодопълването на земята и водата, с което се обясняват реалностите на гобана. Това непременно ще преведем на български. Следвайки Вашия пример ние също няма да превеждаме текста, а играта.

Един от най-силните моменти в книгата е въвеждането и боравенето с пустотата, която се включва успешно да обясни някои аспекти от го-теорията. Това започва с обяснението на огромните пространства на Русия, в което всеки отделен жител трябва да намери своето място. Страници 10-11 с това описание правят много силно впечатление. Тук може да си спомним, че Го е главно средство за разбирането ни за себе си и обкръжаващия свят.

Теория за пустотата продължва да се разкрива и на страници 133-139: "Да виждаш пустотата. Да направиш невидимото част от играта си. Не е ли в това заключена висшата изтънченост на интелекта? Структурата на пустотата това е безмълвната сила, съдържаща се в Го. Камъните са активни, те привличат към себе си вниманието. Но не всеки може продължително да гледа камъните. Да се изследва тяхният рисунък, тяхната подредба. Това е трудно...".

В приложението на книгата интересно е описана ядрената партия от 1945-та. Тук езикът е отново поетичен, Авторите показват, че може да се поднесе естетически дори толкова сложна тема. Авторите са успелит да преведат Го на руски език и затова очакваме с интерес последващите томове от поредицата. Русия е петата страна в света, която е успяла да направи това. Разбира се, тук трябва да се спомнят и всички предходни книги-учебници, които са били написани до този момент, доколкото са помогвнали да се появи този забележителен Учител.

Всички тези съображения показват, че книгата «Русский Учитель японского Го» на И. Гришин и М. Емелянов е едени успешен проект, дело на Майстори, които реализират навременно своето дело.

Рецензенти: Й. Лазаров & К. Байрактаров
Българска Го Асоциация,

Вейкиландия

* * *

Рецензия книги «Русский Учитель японского Го»

Авторами книги заявлены высокие цели. Авторы пишут о своем подходе, говоря в предисловии о языке Го: «Подчеркнём: мы переводим не книги, а Игру. Самую сложную и древнюю игру в истории человеческой цивилизации. Переводим не правила, не терминологию, – переводим систему игры». В ходе раскрытия авторского замысла можно ощутить как они, касаясь тонких струн понимания Го, выходят на неисследованные поля, и, в конце концов, добиваются поставленной цели.

Некоторые места из книги для нас стали любимыми и, сообразно нашим возможностям, мы переведем их на болгарский. Особое впечатление на нас произвели страницы 10-11; 16-20 (особенно стр. 17-я); 27; 53; 89-91; 97; 122; 133-137. Мы испытываем особое наслаждение читать те тексты, в которых отсутствуют диаграммы, которые потому являются высшим пилотажом в объяснении Го. Есть очень хорошие пассажи, в которых поэтическом языком написаны смелые рассуждения. Это показывает, что авторы не только владеют темой, но и могут ее искусно передать.

Например, с большим мастерством и проникновением описываются материалы из которых изготовляются комплекты для игры на стр.16-20 (Глава 1.2 „Доска и камни»). А специальный геостратегический анализ на стр. 17 является ценным вкладом в теорию Го: противопоставление и взаимодополнение земли и воды, которым объясняют реальность на гобане. Это непременно будем переводить на болгарский. Следуя Вашему примеру тоже будем переводить не тексты, а игру.

Один из самых сильных моментов книги – осмысление пустоты, которая успешно объясняет некоторые аспекты теории Го. Это начинается с указания на огромные пространства России, в котором должен найти своё место каждый отдельный житель. Страницы 10-11 с этим описанием производят очень сильное впечатление. Здесь мы можем вспомнить, что Го это в основном средство для понимания самих себя и окружающего мира.

Теория пустоты продолжает раскрываться и на страницах 133-139: „Видеть пустоту. Сделать невидимое частью своей игры. Не в этом ли заключена высшая утонченность интеллекта? Строй пустоты – это безмолвная сила, содержащаяся в Го. камни активны, они привлекают к себе внимание. Но не каждый сможет долго рассматривать камни. Исследовать их рисунок, их строй. Это трудно...»

В приложениях книги интересно описана ядерная партия 1945-ом. Язык тоже поэтичен, Авторы показывают, как можно поэтически преподнести даже такую сложную тему. Авторы успели перевести игру Го на русский язык, и поэтому с интересом ожидаем последующих томов. Россия становится пятой страной, которая успела этого постичь. Естественно, тут нельзя не вспомнить и все предыдущие книги-учебники, которые были написаны до этого момента, поскольку они помогли появиться этому очень замечательному Учителю.

Все эти соображения показывают, что книга «Русский Учитель японского Го» И. Гришина и М. Емельянова является успешным проектом, делом Мастеров, которые продвигают свое дело вовремя.

Рецензенты: Й. Лазаров & К. Байрактаров,
Болгарская Ассоциация Го,

Вейкиландия

 

 
 
* * *